Bilgi güçtür, paylaştıkça büyür...
BASAK KÖYÜ
İLİMDEN GİDİLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR.H.BEKTAŞİ VELİ

İNGİLİZCE

  İngilizce  
     
   
   
   
 
   

PERSONAL PRONOUNS: SUBJECT vs OBJECT.: I, ME, SHE, HER...
(ŞAHIS ZAMİRLERİ)

Kişilerin veya neslerin yerine kullanılan Şahıs Zamirleri “Personal Pronouns” , cümle içerisinde bulundukları yere ya da yerine kullanıldıkları şahıslara göre değişirler.( Subject or Object Pronoun)
 

TEKİL
ŞAHIS

ÖZNE ZAMİRLERİ

NESNE
ZAMİRLERİ

1st person

I

me

you

him

her

it

2nd person

you

 

 

3rd person

he

she

it

ÇOĞUL ŞAHIS

ÖZNE ZAMİRLERİ

NESNE
ZAMİRLERİ

1st person

we

us

you

them

2nd person

you

3rd person

theyBir cümlede yerine şahıs zamiri kullanılablicek isimler ya Özne ( subject ) ya da Nesne ( Object ) konumundadır. Dolayısı ile bu şahıs zamirlerini Fiilden önce gelenler ( Subject Pronouns) ve Fiilden sonra gelenler ( Object Pronouns) olarak ikiye ayırabiliriz.

Jack Sees George
 verb 
He Sees him

Örnekler:

 I don't like that man. He never smiles.
 I don't like that man. I saw him in the Ladies room

 Sarah is a very successful student. She passes every class easily.
 Sarah is a very successful student. I admire her much.


POSSESSIVE ADJECTIVES: MY,YOUR,HIS,HER,...
( SAHİPLİK SIFATLARI )


Sahiplik sıfatları bahsedilen ismin kime ait olduğunu gösterirler.

PERSON ADJECTIVES
1st (I) my
2nd (you) your
3rd (he)  his
(she) her
(it) its
Plural  
1st (we) our
2nd (you) your
3rd (they) their

Sahiplik sıfatları ismlerin önünde kullanılırlar ve o ismin kime ve ya neye ait olduğunu gösterirler.

Mary’s brother is married to John’s sister.
Her brother is married to his sister.

a. Ted and his sister are here
b. Mary and her father are not in the living room.
c. Do you know where your books are?

My father is an expert at the Keystone LTD.

5.3 POSSESSIVE PRONOUNS: MINE, YOURS, HIS, HERS,...
( SAHİPLİK ZAMİRLERİ)


Sahiplik zamirleri bir sahiplik sıfatı + isim yerine kullanılır.

PERSON ADJECTIVES PRONOUNS

(I) my mine
(you) your yours
he his his
she her hers
it it its
we our ours
you your yours
they their theirs

Örnekler:
• This is my book.
This book is mine • That is your book.
This book is yours • This is his book.
This book is his

• This is her book.
This book is hers. • These are our books.
These books are ours. • These are your books.
These are yours.

REFLEXIVE PRONOUNS: MYSELF, YOURSELF, HERSELF
( DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER)


a) Dönüşlü Zamirler, Öznenin yaptığı işten yine kendinin etkilendiğini ve işin yine kendine döndüğünü gösterir.

Singular Subject Pronouns Object Pronouns Reflexive Pronouns
1st person I me myself
2nd person you you yourself


3rd person he him himself
she her herself
it it itself
Plural Subject Pronouns object pronouns Reflexive pronouns
1st person we us ourselves
2nd person you you yourselves
3rd person they them themselves

Örnek :
 She encouraged herself to do well.
 Juanita, Carlos, and I have deceived ourselves into believing in my uncle.
 You and Carlos have deceived yourselves.

b) Dönüşlü zamirler İngilizce de aynı zamanda Vurgu amaçlı kullanılabilirler. Bu dönüşlü zamirleri hemen Öznenin arkasından kullanarak yapılır:

Örnek:
I myself finished the job!
You yourself have to do all this!

c) by + reflexive pronoun: tek başına, yanlız...

Amy lives by herself.
Ted can’t do this by himself. Go and help him.
I want to sit here by myself! Please leave me alone

 

Zarf Cümlecikleri

Zarf Cümlecikleri - Adverbial Clauses

Zarf Cümlecikleri - Adverbial Clauses

 

Ana cümleyi niteleyen ve zarf görevi taşıyan yan cümleciklere İngilizce’de “adverbial clauses” denir. Zarf cümlecikleri kullanıldıkları yere ve üstlendikleri göreve göre farklı zarflarla ve farklı yapılarda kurulurlar.

 

 

Zaman Belirten Zarf Cümlecikleri

 

Zaman belirten zarf cümlecikleri oluşturulurken “when, while, as, whenever, after, before, since, until, as, by the time, as long as, scarcely / hardly when, as soon as ve no sooner” gibi zaman zarfları kullanılır

 

Zarf cümlecikleri cümlenin başına ya da sonuna gelebilir. Yan cümlecik başa yerleştirildiğinde ana cümleden virgülle ayrılmalıdır.

 

While she was washing the dishes, the children played games.

--O bulaşıkları yıkarken çocuklar oyun oynadılar.

 

I will go to Europe as soon as I save enough money.

--Yeterli para biriktirir biriktirmez Avrupa’ya gideceğim.

 

By the time she arrived there, she had been on road for 8 hours.

--Oraya vardığında 8 saattir yoldaydı.

 

You can go out after you finish your homework.

--Ödevini bitirince dışarı çıkabilirsin.

 

Scarcely had we started watching the movie when they came.

--Onlar geldiğinde filmi izlemeye henüz başlamıştık.

 

Since she left her husband, she has been too happy.

--Kocasından ayrıldığından beri çok mutlu.

 

As,  you go please ttake the box too.

--Giderken kutuyu da al lütfen.

 

 

 

Yer Belirten Zarf Cümlecikleri

 

Yer belirten zarf cümlecikleri “where, wherever, as near as, as far as” gibi yer ifadeleri kullanılarak kurulur.

 

He cannot go wherever he wants.

--O istediği her yere gidemez.

 

I will escape as far as I can.

--Kaçabildiğim kadar uzağa kaçacağım.

 

They didn’t find him where they expected.

Onu umdukları yerde bulamadılar.

 

You should stand as near as you can.

--Olabildiğiniz kadar yakında durmalısınız

 

My parents find me wherever I am.

--Nerede olursam olayım annebabam beni bulur.

 

 

 

Tavır, Davranış, Tarz Belirten Zarf Cümlecikleri

 

İngilizce’de bu gruptaki zarf tümlecikleri manner başlığı altında incelenir ve eylemin ya da eylemi yapan kişinin tavrını ya da tarzını belirtir ve “as, in that, how, as if , as though”  ile birlikte ifade edilir.

 

You look as if you are crazy.

--Çıldırmış gibi bakıyorsun.

 

He should behave as how he feels.

--Nasıl hissediyorsa öyle davranmalı.

 

I’m hungry as if I haven’t eaten anything for days.

--Günlerdir hiçbir şey yememiş gibi açım.

 

They behave well towards Ayça as though they love her very much.

--Ayça’ya onu çok seviyorlarmış gibi iyi davrandılar.

 

Deniz tried to sing the song as her best singer did.

Deniz şarkıyı en sevdiği şarkıcının söylediği gibi söylemeyi denedi.

 

 

 

Sonuç / Etki Anlatan Zarf Cümlecikleri

 

İki cümle arasında etki ya da sonuç bakımından bir ilişki var ise “so........ that,  such........ that, so” kullanılarak iki cümle birbirine bağlanır.

 

I worked so hard that I couldn’t rest all night.

--O kadar çok çalıştım ki tüm gece uyumadım.

 

Leyla gives such good examples that you understand the subject.

--Leyla o kadar güzel örnekler verir ki konuyu hemen anlarsın.

 

He wants to go holiday, so he rsigned

--Tatile gitmek istiyor bu yüzden işten ayrıldı.

 

 

 

Amaç ve Sakınma Anlatan Zarf Cümlecikleri

 

İki cümle birbirine amaç ve sakınma ilişkisi var ise “in order that, so that, lest, for fear that, in case” kullanılarak birbirine bağlanılır.

 

He reminded me for fear that I would forget the file.

--Dosyayı unuturum korkusuyla bana hatırlattı.

 

You should wear your coat in case it is cold.

--Soguk olma ihtimaline karşılık ceketini giymelisin.

 

I will buy some food so that I can cook for the guests.

--Yiyecek alacağım ki misafirlerime yemek pişirebiliyim.

 

They calls us in order that they hear the news.

--Haberleri ögrenebilmek için bizi ararlar.

 

 

 

Neden Anlatan Zarf Cümlecikleri

 

Yan cümlecik ana cümleyi neden bakımından niteliyorsa yan cümlecik ana cümleye “because, since, as, for seeing that, now that, due to, due to the fact that, owing to the fact that, on account of, because (of)”  bağlanır.

 

Because she was young, she was inexperienced.

--Çok genç olduğu için deneymsizdi.

 

Günce doesn’t go to that hospital since it is so far.

--Uzak olduğu için Günce o hastahaneye gitmiyor.

 

He must sleep, for it is too late.

--Çok geç olduğu için uyuması gerekiyor.

 

Due to the fact that they will marry, their families should get on well, too.

--Evlenecekleri için aileleri de iyi anlaşmalı.

 

 

Yayınlandı 26 Ocak 2008 Cumartesi 03:17 by admin